Historia OSP

Początki straży ogniowej w Skomlinie (osady w powiecie wieluńskim powstałej w 1210 r.) sięgają 1905 r. Miejscowy obywatel ziemski Ignacy Bąkowski, nie czekając na zgodę władz carskich, a wykorzystując zamieszanie związane z wybuchem rewolucji w Rosji, założył w swoim majątku Pogotowie Ogniowe. Początkowo należała do niego służba dworska i ochotnicy ze wsi. Swą działalnością obejmowało majątek dworski i Skomlin. Działalność Pogotowia Ogniowego wpłynęła na świadomość obywatelską w Skomlinie. Była to już grupa społeczników, która w 1904 r. utworzyła w tej osadzie jedną z pierwszych w Królestwie Polskim Spółdzielnię Spożywców ,,Pług". Wśród ludzi tych zrodziła się inicjatywa utworzenia Oddziału Ochotniczej Straży Ogniowej. W 1911 r. ówczesny sekretarz gminy Emil Kluge wystąpił do władz carskich o zezwolenie na jej działalność. Po uzyskaniu owej zgody powstało Towarzystwo Straży Ogniowej z siedziba w Skomlinie. Grupa  założycieli wybrała pierwszy zarząd. W jego skład weszli:

Ignacy Bąkowski - założyciel Pogotowia Ogniowego w Skomlinie w 1905roku.


- Emil Kluge - naczelnik

- Edward Śliwiński - sekretarz

- ....... Leplawy -  skarbnik

- Mateusz Reszka - członek

- Piotr Zaremba - członek

- Józef Patykowski - członek


    Nowopowstały zarząd wystąpił z apelem do mieszkańców Skomlina o wstępowanie w szeregi Towarzystwa Straży Ogniowej. Wkład wpisowy wynosił 1 rubel od osoby. Początkowo płacili wszyscy członkowie straży, to znaczy ochotnicy i wspierający. Zebrane fundusze przeznaczono na zakup materiału, z którego uszyto białe bluzy drelichowe z naszytymi dystynkcjami strażackimi. Z pozostałych pieniędzy zakupiono sprzęt gaśniczy.

Teodor Trojanowski - Naczelnik OSO w Skomlinie, i kierownik szkoły podstawowej w okresie międzywojennym.

 


Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej działało na tyle prężnie, że ze składek mieszkańców Skomlina oraz przy dużym wkładzie finansowym Ignacego Bąkowskiego ufundowano jednostce sztandar, który został poświęcony przez księdza Józefa Zaborskiego w miejscowym kościele i wręczony prezesowi straży na uroczystej mszy w 1913 r. Sztandar ten po konserwacji jest dziś eksponowany w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Na jednej stronie sztandaru na czerwonym tle widnieje orzeł w koronie, a na drugiej św. Florian - patron strażaków w stroju legionisty rzymskiego.

 

100-lecie Straży - 2005r.

    W 2005 r. na stulecie istnienia straży pożarnej w Skomlinie została wyremontowana remiza. Całkowity koszt remontu wyniósł 65.000 zł., z czego 40.000 zł. pochodziło z budżetu gminy, 5.000 zł to dotacja starostwa, a pozostałe 20.000 zł. - środki własne OSP oraz datki wielu osób.